اعضای شرکت تحقیقاتی MHSN

رضا دهقانManager
مدیر تیم و رسانه های شرکت
مهدی محسن نژاد
مهدی محسن نژادFounder
متخصص کسب و کار و موفقیت مالی